Wie zijn wij / team

Welkom bij NeXus-Care

Wij werken met een heldere visie en speciale aanpak aan de begeleiding en integratie van vreemdelingen in de regio De Meijerij en omstreken.

NeXus-Care is een kleine en overzichtelijke organisatie met een beproefde werkwijze gebaseerd op een heldere visie. NeXus-Care heeft een aantal werkprocessen gestandaardiseerd als het gaat om informatie verzameling, opstellen hulpverleningsplan, evaluatie en bijstelling daarvan. Er is een gestructureerd wekelijks overleg met het team van medewerkers waarin de jeugdigen en/of gezinnen en de voortgang van het bereiken van de gestelde doelen worden besproken.
NeXus-Care werkt met ervaren en geregistreerde medewerkers die voldoen aan de eisen van de beroepsgroep en hanteert de gedragscode en de klachtenregeling  waarbij NeXus-Care is aangesloten.

NeXus-Care is een Verenging onder Firma (VOF). De VOF huurt per opdracht zelfstandige professionals met ruime werkervaring in de vreemdelingenzorg in die wij trainen en coachen in onze NeXus-Care werkwijze. Op die wijze kunnen wij flexibel en kwalitatief goed inspelen op de veranderende vraag in de Vreemdelingenzorg.

Visie / werkwijze

In de Nederlandse maatschappij is er geregeld onrust als het gaat om de instroom en het integreren van vluchtelingen. Er is een zekere angst ontstaan ten opzichte van deze doelgroep. Angst voor de invloed die vluchtelingen mogelijk kunnen hebben op het dagelijks leven. De terroristische dreiging en de aanslagen in Europa die zijn opgeëist doen hierbij een forse duit in het zakje.

Tevens is er een vrees dat de Nederlandse bevolking aangetast wordt in hun identiteit. Het benadrukken van gevaren en economische nadelen die de immigranten met zich meebrengen belemmert de integratie en bevordert de segregatie.

Nu de grote instroom van vluchtelingen is afgenomen krijgen gemeenten meer tijd en aandacht voor de opdracht waar zij voor staan om de ongeveer 100.000 vluchtelingen die m.n. uit Eritrea en Syrië zijn gekomen een goede ondersteuning te bieden als statushouders bij hun integratie in de lokale samenleving. De gezinshereniging die de komende jaren nog het gevolg zal zijn van de instroom van deze groep zal gemeenten daarbij voor extra problemen stellen.

NeXus-Care ondersteunt in opdracht van gemeenten in de Meijerij  e.o  vele vreemdelingen in hun tocht om een nieuw bestaan op te bouwen. Zij is gespecialiseerd in de activering en ondersteuning van zowel  jong volwassen vreemdelingen na hun 18e als de ondersteuning van gezinshereniging. Zij hanteert daarbij een miX van integrale en activerende methodieken.

Nexus betekent in het Latijn: verbinding. Bij NeXus-Care staat de X dus voor de verbinding die wij verzorgen zodat vreemdelingen de verbinding aan (kunnen) gaan en wegwijs worden in de lokale samenleving. Wij werken daartoe ook met ervaringsdeskundigen uit de kring van vreemdelingen die als verbindingslegger werken naar de doelgroep en de samenleving.

Integraal NeXus-Care werkt integraal omdat op allerlei levensgebieden (wonen, werken, leven, vrije tijd) praktische stappen gezet worden met als doel een goede integratie en verbetering van de zelfredzaamheid te bereiken passend bij de eigen (culturele) mogelijkheden, voorkeuren, keuzes en verwachtingen.

Aan de hand van interculturele begeleiding op maat uitgevoerd door ervaren professionals en door de NeXus-Care getrainde verbindingleggers vindt de jong volwassen statushouder of het gezin aansluiting bij Nederlandse samenleving. Daarvoor wordt samengewerkt met allerlei instanties die er zijn voor burgers zoals de corporaties, werkvoorziening, uitkeringsinstanties, overheden maar ook lokale buurtgroepen en sociaal-culturele instellingen.

Activerend

Jongvolwassen (alleenstaande) statushouders hebben als taak om zich in een vooraf bepaalde tijd in te burgeren in de maatschappij. Een aantal heeft tijdens dit proces te maken met individuele blokkades zoals:

– Rouwverwerking
– Depressie
– Angst gerelateerde problemen
– Somatische klachten
– Agressie regulatie problemen

Hierdoor loopt de integratie ernstige vertragingen op en zien we regelmatig een stagnerend beeld. Er wordt bij de 18+ hulp vanuit NeXus-Care gewerkt volgens het competentiemodel en het activerings gericht bejegenen. Vanuit inzichten uit de Psychomotorische therapie wordt naast ‘praathulp’ ook ‘doehulp’ benut die de persoon zelf in beweging brengt en waarmee problemen makkelijker bespreekbaar én oplosbaar worden.

Verbindingleggers

De begeleiding wordt onder meer vormgegeven door middel van het vinden van de juiste aansluiting en een open en ongedwongen benadering door de hulpverlening of het inzetten van de ‘verbindingleggers.’

NeXus-Care heeft een uniek en breed netwerk aan jong volwassen statushouders opgebouwd in de afgelopen jaren die opgeleid zijn tot coach en ondersteuner. Deze verbindingleggers hebben voor dezelfde uitdagingen gestaan als de doelgroep. Door deze gedeelde ervaringen en cultuurachtergrond van de verbindinglegger ontstaat er een ‘motivational congruence’ met de cliënt. Dit leidt tot een positieve beïnvloeding van intrinsieke motivatie van de cliënt en uiteindelijk tot participatie in de Nederlandse samenleving.

Dienstverlening

Begeleiding Jong Volwassenen:

NeXus-Care werkt met veel jonge mensen die hier als alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn aangekomen. Voor hun 18e hebben die onder de hoede van de amv-regeling ondersteuning gekregen vanuit voogdijinstellingen waarmee NeXus-Care samenwerkt.

De jongvolwassen statushouders worden gestimuleerd tot het mee participeren in de maatschappij en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit gebeurd door middel van het vinden van de juiste aansluiting en een open en ongedwongen benadering (door de hulpverlening of daar waar mogelijk de verbinding leggers).

Waar begeleiding ophoudt bij 18 jaar, stopt de ontwikkeling echter niet.
Vanuit die visie werkt NeXus-Care verder aan de integratie van deze vluchtelingen in de samenleving of zij nu jong volwassen zijn (18-25) of ouder. Speciale ervaring heeft NeXus-Care daarbij met de aspecten van de (voorbereiding op de) gezinshereniging en de specifieke vragen die dat oproept.

De jongvolwassen statushouder heeft veelal moeite met zich staande te houden in de complexe Nederlandse maatschappij. Zij voelen zich vaak alleen en het ontbreekt ze aan toekomst perspectief.

Begeleiding Volwassenen:

De hulp van NeXus-Care begeleidt zo gericht mogelijk door aan te sluiten bij de eigen culturele waarden en normen, (on)mogelijkheden, met als doel:
– de zelfredzaamheid te vergroten,
– netwerk vergroten/opbouwen,
– het dragen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes.
– participeren in de Nederlandse maatschappij;
– volgen van onderwijs/ werk/ dagbesteding/ vrijetijdsbesteding
– kennis van wet en regelgeving

NeXus-Care biedt begeleiding op maat, dit kan variëren van één uur per week tot dagelijkse intensieve begeleiding. Dat doen we bij voorkeur in de eigen woonruimte van de jongere. De begeleiding kan ook plaatsvinden op overige locaties.

De verbinding legger is iemand uit eigen cultuur en vervult een coachende en ondersteunende rol.

De hulp van NeXus-Care is ook goed geschikt voor de begeleiding van volwassen statushouders. NeXus-Care begeleiding zo gericht mogelijk door aan te sluiten bij de eigen culturele waarden en normen, (on)mogelijkheden, met als doel:
– de zelfredzaamheid te vergroten,
– netwerk vergroten/opbouwen,
– het dragen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes.
– participeren in de Nederlandse maatschappij;
– volgen van onderwijs/ werk/ dagbesteding/ vrijetijdsbesteding
– kennis van wet en regelgeving

NeXus-Care biedt begeleiding op maat, dit kan variëren van één uur per week tot dagelijkse intensieve begeleiding. Dat doen we in de eigen woonruimte van de volwassene.

Zij worden gestimuleerd tot het participeren in de maatschappij en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit gebeurd door middel van het vinden van de juiste aansluiting en een open en ongedwongen benadering (door de hulpverlening of daar waar mogelijk de verbinding leggers).

De verbinding legger (klik hier, een doorlink naar het stukje over de VL op de vorige pagina?) is iemand uit eigen cultuur en vervult een coachende en ondersteunende rol.

Gezinsbegeleiding:

Gezinnen bij vreemdelingen komen in alle soorten voor zoals ook in de Nederlandse samenleving. Wel zijn er door de andere interculturele situatie en de onzekere situatie van veel gezinnen wel extra spanningen en vragen om begeleiding.

Zo kan de verhouding tussen een moeder en haar 12 jarige zoon bij (tijdelijke) afwezigheid van de vader een heel ander karakter aannemen dan als vader wel thuis zou zijn.

NeXus-Care begeleidt veel situaties die in de komende periode gaan leiden tot gezinshereniging en bereidt de mensen daar op voor. Hiertoe behoort ook de doelgroep die wachtende is op gezinshereniging.

Na de gezinshereniging ondersteunt NeXus-Care vader en moeder met de contacten op school, maakt ze wegwijs in de dagelijkse of wekelijkse gewoonten in de winkel of langs het sportveld of als vrijwilliger in een kantine bijvoorbeeld.

Samenwerkingspartners

NeXus-Care heeft een goede samenwerking met tal van partijen in De Meierij.

Zo heeft NeXus-Care bij het aannemen van een nieuwe cliënt een warme overdracht met cliënt, de voogd van Nidos en de mentor van de zorgaanbieder waar de cliënt verblijft voordat deze 18 jaar is geworden. Bij de overdracht met de voogd en mentor wordt er besproken wat de situatie van de cliënt is en wat de huidige doelen zijn. Tijdens deze overdracht wordt het duidelijke welke doelen prioriteit hebben om op korte termijn een basiszelfstandigheid te bereiken.  Aan de hand van de nulmeting worden deze prioritaire doelen gesteld, waarna kort nadat de hulpverlening is gestart er lange termijn doelen gesteld kunnen worden om de inburgering te bevorderen.

Nexus-Care onderhoudt met alle betrokken een korte lijn in de samenwerking en neemt zelf (eventuele) overige taken op zich zoals;
– De financiën verder op orde te brengen. “Het in kaart brengen van de financiën”
– De jongere te leren psychosociale problemen te herkennen, te begrijpen en er beter mee om te gaan.
– De jongere verder wegwijs te maken in Nederland: begeleiden naar een sportclub, baantje, de buren leren kennen etc.
– De jongere helpen bij het plannen en organiseren van hun week, met alle verplichtingen die daarbij horen.
– De jongere te helpen contacten met familie te onderhouden en nieuwe contacten te leggen.

Klachtenregeling

NeXus-Care heeft een klachtenregeling voor cliënten. Zij is daarvoor aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Cliënten van NeXus-Care kunnen indien zij niet tevreden zijn met de wijze waarop NeXus-Care met hun klacht of hun hulpvraag omgaat terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Klik hier om naar het Klachtenportaal Zorg te gaan.

Voor vragen of meer informatie kunt u ons altijd bellen of mailen.
Telefoon: 06-44448502
E-mail: info@nexus-care.nl